Статья 184 часть 1 украины

Опубликовано admin в

Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП Украины) с комментариями к статьям

Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей

Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей – тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, — тягнуть за собою накладення штрафу від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, — тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, — тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Коментар:

Об’єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері охорони прав та інтересів неповнолітніх.

Об’єктивна сторона правопорушення, передбаченого коментованою статтею, полягає в: 1) ухиленні батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей (ч. 1); 2) вчиненні неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом (ч. 2); 3) вчиненні неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність (ч. 3). 1. Відповідно до ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства» на кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці. Виховання дитини має спрямовуватися на розвиток її особистості, поваги до прав, свобод людини і громадянина, мови, національних історичних і культурних цінностей українського та інших народів, підготовку дитини до свідомого життя у суспільстві в дусі взаєморозуміння, миру, милосердя, забезпечення рівноправності всіх членів суспільства, злагоди та дружби між народами, етнічними, національними, релігійними групами.

1. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров’я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов’язків відповідно до закону.

2. Відповідно до ст. 12 КпАП адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку. За правопорушення неповнолітніх, які не досягли шістнадцятирічного віку несуть відповідальність батьки або особи, які їх замінюють.

3. Відповідно до ст. 22 КК України кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років. Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності лише за умисне вбивство (статті 115-117), посягання на життя державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця, судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя, захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги, представника іноземної держави (статті 112, 348, 379, 400, 443), умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121, ч. З статей 345, 346, 350, 377, 398), умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122, ч. 2 статей 345, 346, 350, 377, 398), диверсію (ст. 113), бандитизм (ст. 257), терористичний акт (ст. 258), захоплення заручників (статті 147 і 349), зґвалтування (ст. 152), насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ст. 153), крадіжку (ст. 185, частина перша статей 262, 308), грабіж (ст. 186, 262, 308), розбій (ст. 187, ч. З статей 262, 308), вимагання (ст. 189, 262, 308), умисне знищення або пошкодження майна (ч.2 статей 194, 347, 352, 378, ч.2 та 3 ст. 399), пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (ст. 277), угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна (ст. 278), незаконне заволодіння транспортним засобом (частини 2, 3 ст. 289), хуліганство (ст. 296). За вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, несуть адміністративну відповідальність батьки або особи, які їх замінюють.

Суб’єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.

Суб’єктом правопорушень є батьки неповнолітнього або особи, що їх замінюють.

Кодекс Украины об административных нарушениях
Статья 184. Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей

Уклонение родителей или лиц, их заменяющих, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей —

влечет предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, —

влекут наложение штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Совершение несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет правонарушения, ответственность за которое предусмотрена настоящим Кодексом, —

влечет наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Совершение несовершеннолетними деяний, содержащих признаки преступления, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Украины, если они не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, —

влечет наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Невыполнение решения органа опеки и попечительства по определению способов участия в воспитании ребенка и общении с ним того из родителей, кто проживает отдельно от ребенка, —

влечет наложение штрафа от ста до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, —

влечет наложение штрафа от ста пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан и временное ограничение того из родителей, с кем проживает ребенок, в праве выезда за пределы Украины и ограничения в праве управления транспортным средством — до исполнения решения в полном объеме.

Умышленное нарушение установленного законом ограничения относительно срока пребывания ребенка за пределами Украины в случае самостоятельного решения вопроса о временном выезд ребенка за пределы Украины тем из родителей, с которым решением суда определено или заключению органа опеки и попечительства подтверждено место проживания этого ребенка, —

влечет наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Уголовный кодекс Украины (УК Украины) с комментариями к статьям

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ (495) 662-98-20: 441

Стаття 184. Порушення права на безоплатну медичну помощь

1. Незаконное требование оплаты за предоставление медицинской помощи в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения ‘я — наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.

2. Незаконное сокращение сети государственных и коммунальных учреждений здравоохранения ‘я —

наказывается штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительнымы работами на срок до двух лет.

1. Объ объектом преступления является право граждан на здравоохранение ‘я и медицинскую помощь, в том числе на бесплатную медицинскую помощь в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения «я.

2. С о ‘Объективной стороны преступление может быть совершено в двух формах:

1) незаконное требование оплаты за предоставление медицинской помощи в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения ‘Я (ч. 1 ст. 184)

2) незаконное сокращение сети государственных и коммунальных учреждений здравоохранения ‘я (ч. 2 ст. 184).

Понятием медицинская помощь охватываются лечение, профилактические мероприятия, осуществляемый при заболеваниях, травмах, родах, а также медицинский осмотр и некоторые другие виды медицинских работ (близким к этому понятию является понятие » медицинские услуги «).

Согласно ст. 49 Конституции Украины, » в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения «медицинская помощь предоставляется бесплатно «. Это означает, что индивид, Который получает такую м в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения «я медицинскую помощь как в момент, так и в или после ее получения. Словосочетание » бесплатность медицинской помощи » означает невозможность взимания с граждан платы за такую обязанности ‘обязательным страховых платежей (взносов) и т.д.. Бесплатная медицинская помощь, предусмотренная Конституцией Украины, должна предоставляться в полном объеме, то есть удовлетворять потребности человека в сохранении и восстановлении здоровья «я.

НЕ охватываются понятием » медицинская помощь «, предусмотренным ч. 1 ст. 184, установленные в согласовании с законом платные медицинские услуги для граждан Украины, а также медицинская помощь, оказываемая за плату иностранным гражданам, Которые временно находятся на территории Украины.

учреждения здравоохранения ‘я санитарно-профилактические, лечебно-профилактические, физкультурно-оздоровительные, санаторно-курортные, аптечные, научно-медицинские и другие учреждения, Которые обеспечивают непосредственное здравоохранение ‘я населения (больницы, поликлиники, диспансеры, клиники научно-исследовательских институтов, родильный дома, санатории).

Государственнымы являются такие учреждения здравоохранения ‘я Которые созданы на базе гос принадлежности и финансируются из державного бюджета, коммунальнымы — созданы органом местного самоуправления или органом местного самоуправления совместно с местной гос администрацией как учредителем (соучредителем) на базе или при участие коммунальное собственности и при соответствующих финансировании из местного бюджета. То есть, конституционное положение о том, что » в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения ‘Медицинская помощь предоставляется бесплатно «, распространяется на все такие заведения, находящиеся в гос (независимо от ведомственного подчинения) или коммунальное собственности и финансируются из бюджетов любого уровня.

незаконным следует признавать требование оплаты за предоставление медицинской помощи, имеет место в случае, когда такая оплата: а) нет в Украине в целом, в данном учреждении здравоохранения ‘Я или для данной категории лиц в частности б) требуется в размерах, превышающем официально установленные в) требуется в не самом предусмотренной нормативными правовыми актами форме.

Состав преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 184, имеет место в случае незаконного требования оплаты за оказание медицинской помощи как гражданам Украины, так и иностранным гражданам, а также лицам без гражданства, когда такая помощь им должна предоставляться безвозмездно согласно законам Украины и международными соглашениями.

Незаконное требование оплаты за предоставление медицинской помощи образует состав преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 184, только в случае, если оно имеет место по предоставления такой помощи только в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения «я.

Деяния, предусмотренное ч. 1 ст. 184, необходимо отделить от получения незаконного вознаграждения работником державного предприятия, учреждения или организации (ст. 354). Эти действия отличаются между собой двумя Основными моментами. Во-первых, по субъект объектом преступления. Ответственность за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 184, может нести работник как державного, так и коммунального учреждения здравоохранения «я. Кроме того, это может быть как Должностное лицо, так и работник, таким лицом он не является. Сб ‘объектом преступления, предусмотренном ст. 354, может быть только работник державного предприятия, учреждения или организации, а не являющимся должностным лицом. Во-вторых, при совершении деяния, ответственность за которое установлена соответствующей оплаты в пользу заведения здравоохранения «я, в котором он работает, а при совершении деяния, предусмотренном ст. 354, он требует незаконного вознаграждения для себя лично.

Содержанием второй формы этого преступления (ч. 2 ст. 184) является незаконное сокращение сети государственных и коммунальных учреждений здравоохранения ‘я. Согласно Конституции Украины (ст. 49), существующая сеть государственных и коммунальных учреждений быть не может быть сокращен. Исходя из того, что конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины (ч. 1 ст. 64), а ст. 49 Основного Закона таких случаев НЕ предусматривает, то существующая сеть указанных учреждений может быть сокращен только в условиях военного или чрезвычайного состояния (ч. 2 ст. 64). Сокращение такой сети в других случаях признаваться незаконным.

Во сетью государственных и коммунальных учреждений здравоохранения ‘я понимается совокупность таких заведений, расположенных на определенной территории (республики, области, района, города). Сокращение такой сети — это прежде всего уменьшение общего количества указанных учреждений. Как сокращение следует рассматривать также перепрофилирование существующих учреждений здравоохранения ‘я их структурных звеньев, уменьшение количества койко-мест определенного профиля, количественного и качественного состава медицинского персонала, если это нарушает существующие нормативы и Снижает уровень здравоохранения ‘Я населения.

оконченным это преступление при совершении его первой форме Считается с момента выдвижения незаконного требования оплаты за предоставление медицинской помощи, а во второй — с момента фактического сокращения существующей на определенной территории сети государственных или коммунальных учреждений здравоохранения ‘я.

3. Сб ‘объектом преступления в первой форме могут быть работники государственных или коммунальных учреждений здравоохранения’ я (как служебные, так и неслужебные, например, главный врач, заведующий отделением, врач, медсестра, регистратор), во второй форме — должностные лица, в компетенцию которых входит обеспечение существования полной сети государственных и коммунальных учреждений здравоохранения ‘я. Если Должностное лицо выдал нормативный акт в незаконном сокращении сети указанных учреждений, превысив при этом свои служебные полномочия, совершенное при наличии оснований следует дополнительно квалифициров color = «# 000000″> 4. Сб «объективная сторона характеризуется прямым умыслом.

Конституция Украины (статьи 49, 64).

Основы законодательства Украины о здравоохранении «я вот 19 ноября 1992 года (ст. 11, 16).

Решение конституционного Суда Украины по делу о платных медицинских услугах N 15-рп от 25 ноября 1998

Решение конституционного Суда Украины по делу в бесплатной медицинской помощи N 10-рп от 29 мая 2002

Соглашение о предоставление медицинской помощи гражданам государств — участников Содружества независимых Государств от 27 марта 1997

Журнал о механизме реализации Соглашения об оказания медицинской помощи гражданам государств — участников Содружества независимых Государств от 27 марта 1997

Постановление Кабинет министров Украины от 17 сентября 1996 г. N 1138 » Об утверждение перечня платных услуг, Которые предоставляются в государственных заведениях здравоохранения «я и высших медицинских заведениях образования «.

Порядок предоставления медицинской помощи иностранным гражданам, Которые временно находятся на территории Украина. Утвержден постановлением Кабинет министров Украины от 28 января 1997 N 79.

Список видов заболеваний и состояний иностранных граждан, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. Утвержден приказом Министерства здравоохранения ‘я Украины N 225 от 16 июля 1997

Статья 184 часть 1 украины

Дата 14.11.2013

Имя: Светлана

Город: Березань , Киевская область

Вопрос

Здраствуйте,на меня был составлен протокол про административное нарушение по статье 184 ч.1 за периодические опоздания моих детей в школу. Протокол подписала, но написала что я с протоколом несогласна. Подскажите какие надо писать обьяснения, как мне дальше действовать.

Ответ

Статьёй 184 Кодекса Украины про административные правонарушения, уклонение родителей или лиц, их заменяющих, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от одного до трех необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В вашем случае лучше признать себя виновной в совершении этого административного правонарушения и просить суд в соответствии со ст.ст. 33, 34 Коап Украины учитывая личность правонарушителя, обстоятельства, которые смягчают ответственность, а именно искреннее раскаяние, необходимым применить взыскание в виде предупреждения.

Статья 184 часть 1 украины

Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей – тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, — тягнуть за собою накладення штрафу від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, — тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, — тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Коментар:

Об’єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері охорони прав та інтересів неповнолітніх.

Об’єктивна сторона правопорушення, передбаченого коментованою статтею, полягає в: 1) ухиленні батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей (ч. 1); 2) вчиненні неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом (ч. 2); 3) вчиненні неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність (ч. 3). 1. Відповідно до ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства» на кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці. Виховання дитини має спрямовуватися на розвиток її особистості, поваги до прав, свобод людини і громадянина, мови, національних історичних і культурних цінностей українського та інших народів, підготовку дитини до свідомого життя у суспільстві в дусі взаєморозуміння, миру, милосердя, забезпечення рівноправності всіх членів суспільства, злагоди та дружби між народами, етнічними, національними, релігійними групами.

1. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров’я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов’язків відповідно до закону.

2. Відповідно до ст. 12 КпАП адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку. За правопорушення неповнолітніх, які не досягли шістнадцятирічного віку несуть відповідальність батьки або особи, які їх замінюють.

3. Відповідно до ст. 22 КК України кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років. Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності лише за умисне вбивство (статті 115-117), посягання на життя державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця, судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя, захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги, представника іноземної держави (статті 112, 348, 379, 400, 443), умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121, ч. З статей 345, 346, 350, 377, 398), умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122, ч. 2 статей 345, 346, 350, 377, 398), диверсію (ст. 113), бандитизм (ст. 257), терористичний акт (ст. 258), захоплення заручників (статті 147 і 349), зґвалтування (ст. 152), насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ст. 153), крадіжку (ст. 185, частина перша статей 262, 308), грабіж (ст. 186, 262, 308), розбій (ст. 187, ч. З статей 262, 308), вимагання (ст. 189, 262, 308), умисне знищення або пошкодження майна (ч.2 статей 194, 347, 352, 378, ч.2 та 3 ст. 399), пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (ст. 277), угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна (ст. 278), незаконне заволодіння транспортним засобом (частини 2, 3 ст. 289), хуліганство (ст. 296). За вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, несуть адміністративну відповідальність батьки або особи, які їх замінюють.

Суб’єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.

Суб’єктом правопорушень є батьки неповнолітнього або особи, що їх замінюють.

Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей

Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей — тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, —

тягнуть за собою накладення штрафу від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, —

тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України (2001-05, 2002-05), якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, —

тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Стаття 184 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11 від 29.05.85, N 4452-11 від 21.08.87; Законами N 244/94-ВР від 15.11.94, N 55/97-ВР від 07.02.97)

Глава 15 АДМIНIСТРАТИВНI ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК УПРАВЛIННЯ

Еще по теме:

  • Аванс зарплата 1с Расчет, начисление и выплата аванса в 1С ЗУП 8.3 (3.0) Рассмотрим, как начислить аванс работнику в 1С ЗУП 3.0 (8.3). По своей сути плановый аванс представляет собой зарплату, выданную […]
  • Гк рф ст15 Статья 15. Возмещение убытков Статья 15. Возмещение убытков О конституционно-правовом смысле положений статьи 15, пункта 1 статьи 1064 и статьи 1072 настоящего Кодекса во взаимосвязи с […]
  • Коллективный договор решение Понятие коллективного договора Понятие коллективного договора определено в Трудовом кодексе РФ. Ниже приводятся выдержки из главы 7 ТК РФ, дающие общее представление о коллективном […]
  • Встать на очередь в детский сад свао Встаем в очередь в детский сад в Москве Каждый москвич наслышан о том, что надо вставать в очередь в детский садик, когда малыша с мамой еще не выписали из роддома. Каждый интересующийся […]
  • Выплаты за незаконное содержание под стражей Верховный суд РФ увеличил размер компенсации за месяц незаконного ареста на 3000 руб. Верховный суд РФ посчитал правомерным выплату компенсации гражданину за длительное время незаконного […]
  • Замена прав квитанция госпошлины 2018 Какова госпошлина за замену водительского удостоверения? Водительское удостоверение подлежит обязательной замене в случае его потери, изменении фамилии владельца транспортного средства, […]
  • Сертификат на второго ребенка 2014 Материнский капитал Размер выплат при рождении ребенка в Украине зависит от прожиточного минимума Согласно ст. 7 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» от 16.01.2014 […]
  • Раздел имущества алексин это Анатолий Алексин «Раздел имущества» Раздел имущества Повесть, 1979 год История предстаёт глазами девочки Веры, имеющей родовую травму, и сосредоточена на противостоянии матери героини, […]
Рубрики: Статьи